Vijesti

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Kabinet Ministrice Semiha Borovac

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Kabinet Ministrice Semiha Borovac 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina 
AU, AT, CA, USA, EU, UK, CH, 10.12.2017. godine Inicijativa građana BiH van granica BiH iz zemalja prijema (AU, AT, CA, USA, EU, UK, CH) 
Poštovana Ministrice, 
Sa velikom zabrinutošću pratimo iz medija Vaše aktivnosti i aktivnosti Ministarstva u ime građana BiH, koji privremeno i stalno žive i stvaraju van granica BiH, a za koje je zakonodavac izabrao pomalo čudan naziv «dijaspora». Moramo da napomenemo da se isti koristi inflacionarno i sve više u negativnom kontekstu i ima za cilj «žigosanja» građana BiH van BiH i njegovo daljnje segmentiranje. Samovolja Parlamenta i Vlade BiH po ovome pitanju je više nego skandalozna. Smatramo mapiranje stanovništva BiH i otvaranje reprezentativnih predstavništava u Saveznoj Republici Njemačkoj sa ogromnom administracijom i birokratijom po nacionalnom ključu potpuno bespotrebno, kontra produktivno i provokativno. U Saveznoj Republici Njemačkoj imamo više DKP-a i konzularnih predstavništava. Dijelimo mišljenje da smo više nego dovoljno zastupljeni i organizovani, kako u državnom tako i u civilnom sektoru. Predlažemo da se u nove aktivnosti uvrstite u djelatnosti ambasada BiH u cijelom svijetu kao i kod konzularnih predstavnika, i da na taj način najzad opravdate diplomatske troškove i da građane van BiH počnete tretirati kao ravnopravne državljane BiH, koji iz različitih razloga centar svog života imaju danas (trajno ili privremeno) van granica domovine. Nedopustivo je da se stvaraju izolovana ostrva van struktura državnih predstavništava pod kontrolom stranih država i organizacija, koje se bave humanitarnim ili razvojnim djelatnostima i kako je Vama dobro poznato bez velikih uspjeha i rezultata. Naročito podvlačimo da građani BiH van granica BiH su u period od 1996. do 2017. godine direkno ili indirektno investirali u svoju domovinu BiH preko 20 milijardi EUR. I da su na taj način više nego i jedna druga država pomogle opstanak države BiH i socijalnog mira.Taj učinak ne može biti ignoriran ni od sadašnje ni od budućih vlasti. Smatramo da su gore navedene aktivnosti potpuno nerelevantne i nepotrebne, te stvaraju državnom budžetu BiH samo dodatno opterećenje. U svim opštinama u BiH postoje uredi za tzv. dijasporu koji imaju svrhu da budu asistent mogućim investitorima, neovisno o motivaciji ili porijeklu. Sa ciljem relevantnog trošenja sredstava i kvalitetnom pristupu građanima van granica BiH predlažemo niz mjera (vidi Annex), koje će imati cilj maksimiranja učinka investicija i stabiliziranja odnosa na relaciji BiH i njeni građani van BiH. Molimo Vas da kao nadležna ministrica dostavite zahtjeve inicijative svim relevantnim državnim institucijama, prije svega Predsjedništvu države BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH i Viječu ministara tj. Vladi BiH (svim članovima, parlamentarcima i ministrima). Pozivamo sve Bosansko – Hercegovačke Asocijacije, Udruženja Građana koji podržavaju ovu inicijativu da se jave na sljedeću adresu: inicijativagradjanabih@gmail.com i tako iskažu svoju podršku zahtjevima. Ujedno pozivamo sva udruženja građana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu na saradnju u interesu Domovine. S poštovanjem Inicijativa građana BiH van granica BiH 2 Prilog: 

Annex sa zahtjevima građana BiH van granica BiH iz zemalja prijema (AU, AT, CA, USA, EU, UK, CH) Dostavljeno: 1. Primarna lista adresata o Ministarstvo za ljuska prava i izbjeglice o Predsjedništvo BiH (svi članovi) o Parlament BiH (svi predstavnici, oba doma) o Vijeće ministara BiH (Premijer i svi ministri) 2. Sekundarna lista adresata o Ambasada SAD u BiH o Ambaada ili Predstavništvo EU u BiH o Ambasada Njemačke u BiH o Ambasada Švicarske u BiH o Ambasada Velike Britanije u BiH o Direkcija za razvoj Švicarske u BiH (DEZA) 3. Tercijarna lista adresata o Mediji o Političke partije u BiH o Civilni sektor u BiH


Annex Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (svi članovi) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (svi poslanici oba doma) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (svi ministri) 
Zahtjevi inicijative građana BiH van granica BiH iz zemalja prijema (AU, AT, CA, USA, EU, UK, CH) 
Poštovani, Zahtjevi naspram države Bosne i Hercegovine (BiH), odnosno institucija na čijem ste trenutno čelu, su sljedeci:
 1. Ispunjavanje važećeg zaključka Predstavničkog doma BiH iz 2015. godine1 da Vijeće ministara treba da izradi i u proceduru usvajanja uputi ZAKON O DIJASPORI i omogućavanje punog učešća iste u izradi tog zakona, bez dovođena pred svršen čin i pozivanja da komentarišemo nešto što su predstavnici vladajućih stranaka već dogovorili i ne žele mijenjati. 
2. Osnivanje odgovarajuće institucije na nivou BiH koja će eksplicitno biti nadležna za sva pitanja koja se odnose na građane van BiH, uključujući razvoj ozbiljne mreže ekonomske diplomatije BiH u svakom DKP BiH, u koju će biti uključeni predstavnici dijaspore u skladu sa svojim kvalifikacijama i pokazanim rezultatima u toj oblasti. 
3. Obavezno uključivanje višegodišnjih zahtjeva građana BiH van granica BiH u novi Izborni zakon BiH, koji je u pripremi (tj. ukidanje aktivne registracije, online glasanje, osnivanje posebne izorne jedinice i direktno biranje predstavnika građana BiH van BiH u najviše zakonodavno tijelo BiH - Parlamentarnu skupštinu BiH, tj. njen Predstavnički dom) jer postojeća rješenja otvoreno diskriminiraju nas, građane BiH van granica BiH kada je u pitanju pravo na pristup glasanju. 
4. Hitno pristupanje pokretanju pregovora o dvojnom državljanstvu sa svim zemljama u kojima žive državljani BiH. 
5. Popis građana BiH van granica BIH (što nije bilo urađeno na prethodnom Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koji je obavljen u oktobru 2013. godine) - posebna aktivnost prije narednog popisa stanovništva BiH. 
6. Hitno uvođenje olakšane (online) procedure za podnošenje prijava za upis u matične knjige državljana, kao i naknadni upis u matične knjige BiH za djecu državljana BiH rođenu u inostranstvu. 
7. Puno poštivanje postojećeg multietničkog i svakog drugog načina organizovanja, bez nametanja etničkog koncepta predstavljanja iz BiH, koji se u državama u kojima mi živimo smatra diskriminirajućim. 
Zahtjevamo da odmah pokrenete aktivnosti na ispunjavanju ovih 7 zahtjeva i da širu javnost u BiH i van BiH redovno i detaljno izvještavate o rezultatima. Budući da nam je stalo do napretka i dobrobiti naše domovine, želimo biti aktivno uključeni u izradu rješenja koja se odnose na nas, a ne pasivni primatelji bilo čijih, naročito diskriminirajućih, rješenja. 

S poštovanjem

Vijesti: