Vijesti

Pismo Peticija e-1837 - draft

Draft
We would like to take this opportunity to express our respect to you personally, as well as to the other institutions of Canada. What was happening in Bosnia and Herzegovina from 1992 to 1995 is not a consequence of a civil war but the attempts by its neighboring states to violate the territorial integrity of Bosnia and Herzegovina and recently pronounced verdicts of the Hague Tribunal on Bosnian Genocide and the Joint Criminal Activity confirmed this. After pronouncing the above judgments, the most important issue for the future of Bosnia and Herzegovina is posed: Will Canada put its seal on the truth and justice in accordance with international law?
Respected Excellency,
We can not bring back those who were killed, nor can we eradicate all the suffering caused by genocide, brutal ethnic cleansing, siege of the civilian population and concentration camps, that was happening in the heart of Europe and in the time of global peace. However, what we can and should do is to enable the criminal sanctioning of the Bosnian Genocide offenders. In this regard, on behalf of the international expert team of the Institute for the Research of Genocide Canada, to which many prominent Canadians belong, Dr. Emir Ramic, the director of the IGC initiated the e-1837 petition which was signed on the website of the Canadian Parliament. The main goal of the petition is to deny the denial of the Bosnian Genocide in Canada because it is a criminal offense established by the final judgments of the International Court of Justice and the International Criminal Court.
The legal basis for the criminal sanctioning of the Bosnian Genocide deniers in Canada is the final verdict of international courts in The Hague, the final resolutions of more than 30 state parliaments in the world, and in particular the two resolutions on genocide in Srebrenica adopted by the Canadian Parliament. The moral basis for such a law is the permanent exhibit of the genocide in Srebrenica at the Canadian Human Rights Museum, the revelation of the first memorial in the Diaspora to the victims of the genocide in Srebrenica in Windsor, the distribution of the Srebrenica Flower to all members of the Canadian Parliament and the study of genocide in Srebrenica at the  Canadian schools. Any denial of the Bosnian Genocide must be punished, since negation is the first step towards the new genocide. To deny such genocide in the name of some equality among the victims, insults the memory of those who died and the suffering of those who remained behind them.
By its resolution 96 (I) on December 11, 1946, the UN General Assembly, under international law, declared genocide a crime convicted of a civilized world and that genocide is contrary to the spirit and goals of the UN. The notion of genocide is defined in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime, adopted by the UN General Assembly on December 9, 1948. In the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), genocide is defined as an act committed with the intention of destroying one or more national , ethnic, racial or religious group. The important link after every committed genocide is its denial, so Gregory H. Stanton, the president of the Genocide Watch, has put negation into one of the eight stages of the development of every genocide. Ignoring the genocide in the broadest sense of the word, by the definition of Guenter Lewy, a professor at the University of Massachusetts, marks an endeavor to challenge the existence of genocide or to interpret an event in a way that takes away this character. This implies a situation where there is a universal consensus on what genocide represents and where the denial of genocide is considered an unacceptable historical revisionism. The most common motives behind the denial of the Bosnian Genocide are ideology and politics, that is, the efforts of individuals, organizations, and in some cases the state of Serbia are to free themselves from responsibility and consequently, moral and political consequences of their own participation in genocide.
By accepting the petition e-1837, Canada would make a major contribution to raising awareness against the negation of genocide and thus will make the first step towards the prevention of a future genocide in Bosnia and Herzegovina. The criminal sanctioning of the Bosnian Genocide is not only an obligation for judicial decisions of international and national courts, but also a condition for the construction of an open and just society in Bosnia and Herzegovina. Any denial of the Bosnian Genocide constitutes an unacceptable and impermissible threat to the peace, liberty and security of peoples and citizens of Bosnia and Herzegovina. Any rehabilitation of ideas and ideologies justifying genocide and its perpetrators constitute new crimes that must be punishable.
With the assurance that we are on the same path of protection of human rights, the dignity of every human being and the promotion of universal rights of the citizens of Canada, please receive our deepest respect.
Institute for the Research of Genocide Canada

=============================================================
Draft
Koristimo ovu priliku da izrazimo poštovanje Vama lično, kao i ostalim          institucijama Kanade. Ono što se događalo u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nije posljedica građanskog rata nego pokušaj susjednih država da naruše teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Nedavno izrečene presude Haškog tribunala o Bosanskom Genocidu i o udruženom zločinačkom djelovanju to potvrđuju. Nakon izricanja pomenutih presuda nameće se najvažnije pitanje za budućnost Bosne i Hercegovine: Hoće li Kanada staviti svoj pečat na istinu i pravdu koja je u saglasnosti sa međunarodnim pravom?
Poštovane ekselencijo,
Ne možemo vratiti one koji su ubijeni, i ne možemo izbrisati sva stradanja uzrokovana genocidom, brutalnim etničkim čišćenjem, opsadom civilnog stanovništva i koncentracionim logorima. Sve ovo se dešavalo u srcu Evrope i u vrijeme globalnog mira. Međutim, ono što možemo i što smo dužni učiniti jeste da omogućimo krivično sankcionisanje negatora Bosanskog Genocida.
U tom smislu u ime Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada, u kome su mnogi ugledni Kanađani, Dr. Emir Ramić,
Direktor IGC je inicirao peticiju e-1837 koja se potpisivala na internet stranici Kanadskog parlamenta. Osnovni cilj peticije je da se krivičnim djelom smatra negiranje Bosanskog Genocida u Kanadi, jer je to krivično djelo utvrđeno pravosnažnim presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda.
Pravni osnov za krivično sankcionisanje negatora Bosanskog Genocida u Kanadi su pravosnažne presude međunarodnih sudova u Hagu, pravosnažne rezolucije više od 30 državnih parlamenata u svijetu, te posebno dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojene u kanadskom parlamentu. Moralni osnov za jedan takav zakon je stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici u kanadskom muzeju za ljudska prava, otkrivanje prvog spomen obilježja u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, podjele Cvijeta Srebrenice svim članovima kanadskog parlamenta i izučavanja genocida u Srebrenici u kanadskim školama. Svako negiranje Bosanskog Genocida mora biti kažnjeno, jer je negiranje prvi korak ka činjenju novih genocida. Negirati to u ime neke jednakosti među žrtvama vrijeđa sjećanja onima koji su umrli i na patnje onih koji su ostali iza njih. 
Generalna skupština UN-a je svojom rezolucijom 96 (I) od 11. decembra 1946. godine, po međunarodnom pravu, genocid proglasila zločinom osuđenim od civilizovanog svijeta, te da je on (genocid) u suprotnosti sa duhom i ciljevima UN-a. Pojam genocida je definisan u Konveniciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina koju je Opća skupština UN-a prihvatila 9. decembra 1948. U Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) genocid se definiše kao djelo počinjeno sa namjerom da se u cjelosti ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa.
Bitna karika nakon svakog počinjenog genocida je njegovo negiranje, tako da je Gregory H. Stanton, predsjednik Genocide Watcha negiranje svrstao u jednu od osam etapa razvoja svakog genocida. Negiranje genocida u najširem smislu te riječi, po definicijama Guentera Lewyija, profesora sa Univerziteta Massachusetts, označava nastojanje da se ospori postojanje genocida ili da se neki događaj protumači na način kojim mu se oduzima ovo obilježje. To podrazumijevanja situacije kada postoji univerzalni konsenzus o tome šta genocid predstavlja. Tada se poricanje genocida smatra neprihvatljivim historijskim revizionizmom. Najčešći motivi poricanja Bosanskog Genocida su ideologija i politika, odnosno trud da se pojedinci, organizacije, a u nekim slučajevima država Srbija, oslobode odgovornosti, a samim tim i moralno-političkih posljedica vlastitog učešća u genocidu.
Prihvatanjem zahtijeva iz peticije e-1837 Kanada bi dala veliki doprinos podizanju svijesti protiv negiranja genocida i tako učinila prvi korak ka prevenciji nekog budućeg genocida u Bosni i Hercegovini. Krivično sankcionisanje Bosanskog Genocida nije samo obaveza po sudskim odlukama međunarodnih i nacionalnih sudova, nego i uslov za izgradnju otvorenog i pravednog društva u Bosni i Hercegovini. Svako negiranje Bosanskog Genocida predstavlja neprihvatljivo i nedopustivo ugrožavanje mira, slobode i sigurnosti naroda i građana Bosne i Hercegovine. Svaka rehabilitacija ideja i idelogija koje opravdavaju genocid i njegove izvršioce predstavljaju nove zločine koji moraju biti kažnjivi.
Uz uvjerenje da smo na istom putu zaštite ljudskih prava, dostojanstva svakog čovjeka i promocije univerzalnih prava građana  Kanade, primite izraze našeg poštovanja.

Vijesti: