Vijesti

Otvoreni poziv da se 9. januar obilježi kao Dan početka genocidne agresije na BiH

02. 01. 2020.

Otvoreni poziv da se 9. januar obilježi kao Dan početka genocidne agresije na BiH

Obilježavanje devetog januara kao Dana entiteta Republika Srpska rezultat je protudržavnog i protuzakonitog, anticivilizacijskog djelovanja velikonacionalističke srpske političke opcije koja je u prošlosti potaknuta iz režima optuženog ratnog zločinca Slobodana Miloševića, a danas nastavljena aktuelnim političkim establišmentom Republike Srbije i entiteta Republika Srpska. Devetog januara 1992. godine grupa velikonacionalističkih, srpskih poslanika Skupštine Bosne i Hercegovine, suprotno Ustavu, proglasila stvaranje nelegalne i nepriznate paratvorevine koja se proglasila sastavnim dijelom velike Srbije.

Presudama najviših svjetskih sudova i u brojnim relevantnim naučnim radovima dokazano je i utvrđeno je da se deveti januar može vezivati samo za zločinačke aktivnosti i to za agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pokušaj stvaranja velike Srbije, genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. To je jedan od najcrnjih datuma u bosanskohercegovačkoj i evropskoj historiji.

Mi deveti januar shvatamo kao početak otvorenog nepriznavanje državne vlasti Bosne i Hercegovine. Entitet Republika Srpska nije rezultat srpske želje za slobodom već velikosrpskog projekta na čijem čelu je bio optuženi ratni zločinac Slobodan Milošević. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio odluku kojom je Zakon o praznicima Republike Srpske proglašen neustavnim. Nepoštivanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je direktni atak na državu Bosnu i Hercegovinu, ali i na Evropsku Uniju, Ujedinjene Nacije i međunarodni poredak, te mir i bezbjednost u svijetu.

Imajući u vidu da se obilježavanje devetog januara u entitetu Republika Srpska kontinuirano nastavlja i time kontinuirano ruši država Bosna i Hercegovina pozivamo sve organizacije i zajednice u Bosni i Hercegovini i dijaspori da taj datum obilježe kao početak agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.

Masovnim obilježavanjem devetog januara kao dana početka agresije i genocida u Bosni i Hercegovini pošaljimo jasnu poruku antibosanskoj koaliciji da znamo šta su historijske i pravne činjenice o tom sramnom datumu. Zatražimo od probosanske koalicije i posebno od međunarodne zajednice konkretnu akciju kažnjavanja svih onih koji obilježavanjem ovog datuma kao dana entiteta Republika Srpska direktno rade ne samo protiv države Bosne i Hercegovine, već i protiv mira i bezbjednosti u svijetu, protiv Evropske Unije, NATO, Ujedinjenih nacija.

Institut za istraživanje genocida Kanada
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
Udruženje Logoraša “Prijedor92”01. 02. 2020.

An open invitation to mark January 9th as the Day of Aggression and Genocide in B&H

The celebration of January 9th as the Entity Day of Republika Srpska is the result of the anti-state and illegal, anti-civilization action of a large-nationalist Serb political option which was in the past instigated by the regime of indicted war criminal Slobodan Milosevic, and today continued by the current political establishment of the Republic of Serbia and the Republika Srpska. On January 9, 1992, contrary to the Constitution, a group of large-nationalist, Serb MPs in the Assembly of Bosnia and Herzegovina proclaimed the creation of illegal and unrecognized paraphernalia, which declared itself an integral part of Greater Serbia.

The verdicts of the world's highest courts and numerous relevant scientific papers have proven and established that January 9th can only be related to criminal activity, namely aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina, attempt to recreate a Greater Serbia, genocide, war crimes and crimes against humanity. It is one of the darkest dates in Bosnia and Herzegovina’s and European history as well.

 We consider January 9 as the beginning of open non-recognition of the state authority of Bosnia and Herzegovina. The Republika Srpska entity is not the result of a Serb desire for freedom, but on a contrary a large-scale Serb project led by accused war criminal Slobodan Milosevic. The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina has issued a decision declaring the Law on Holidays of Republika Srpska unconstitutional. The contempt of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina is a direct attack on the state of Bosnia and Herzegovina and also on the European Union, the United Nations, the international order, and the peace and security in the world.

 Bearing in mind that the celebration of January 9th in the entity of Republika Srpska is continuing and thus continuously demolishing the state of Bosnia and Herzegovina, we call on all organizations and communities in Bosnia and Herzegovina and the Diaspora to mark that date as the beginning of aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina.

By massively marking January 9th as the day of the onset of aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina, we send a clear message to the anti-Bosnian coalition that we know what the historical and legal facts about this shameful date is. We ask the Pro-Bosnian coalition, and especially the international community, for concrete action to punish all those who, by marking this date as the entity day of Republika Srpska, are directly working not only against the state of Bosnia and Herzegovina, but also against peace and security in the world, against the European Union, NATO and the United Nations .

Institute for Research of Genocide Canada
Congress of North American Bosniaks
Association of Camp Inmates "Prijedor92"

Vijesti: