Vijesti

Emerson Middle School

Emerson Middle School
Samantha Alaimo, Principal
8101 N. Cumberland Av., Niles, IL 60714
847-318-8110

Poštovana Samantha,
U ime više od 350.000 sjevernoameričkih Bošnjaka od kojih su večina preživjele žrtve srpskog genocida nad Bošnjacima u Srebrenci i Bosni i Hercegovini, liderske organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka traže informaciju na osnovu kojih argumenta ste osporili srpski genocid nad Bošnjacima u Srebrenici u vašem nastavnom planu i programu.
Podsjećamo vas da su američki Kongres i Senat usvojili više rezolucija o srpskom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Neke od tih američkih rezolucija govore ne samo o genocidu u Srebrenici, već i o genocidu u Bosni i Hercegovini.
Takođe vas podsjećamo da su Kongres i Senat države Illinois usvojili rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Veoma je bitno upozoriti da su MeÄ‘unarodni sud pravde i MeÄ‘unarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pravosnažno presudili da su vojska i policija entiteta Republika Srpska izvršili genocid, a da Republika Srbija nije postupila u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, te nije ništa preduzela da se genocid spriječi.
Brišući pravosnažno presuÄ‘en genocid u Srebrenici iz vaših nastavnih planova i programa vi ste direktno povrijedili preživjele žrtve genocida. Istovremeno ste atakovali na odluke vrhovnih, svjetskih pravnih autoriteta, sudova Ujedninjenih nacija, čim ste direktno ugrozili istinu, pravdu, meÄ‘unarodno pravo, a samim tim mir i stabilnost. Vaša anticivilizacijska odluka je u suprotnosti sa rezolucijama američkih vrhovnih zakonodavnih  organa, Kongres i Senat, te u suprotnosti sa rezolucijama zakonodavnih organa države Illinois.
Imajuči u vidu da je vaša odluka povrijedila više od 300.000 američkih Bošnjaka molimo vas da nam dostavite argumente na osnovu kojih ste poništili izučavanje genocida u Srebrenici u vašoj školi.
S poštovanjem

IGK

Vijesti: