Vijesti

Evropski dan jezika

Evropski dan jezika je proglasilo Vijeće Evrope, koje predstavlja 800 miliona Evropljana iz 47 zemalja. Dan jezika prvi put je održan 2001. godine u Evropskoj godini jezika, i od tada se obilježava svake godine. Ovaj dan je prilika za podizanje svijesti o širokom spektru jezika u Evropi, promicanje kulturne i jezične raznolikosti, poticanje ljudi svih uzrasta na učenje jezika. Bitno pravo svakog čovjeka je pravo na upotrebu jezika kojeg smatra svojim materinjim. Na Evropski dan jezika podsjećamo da su Bošnjaci u bosanskohercegovačkom entitetu RS uskraćeni za to pravo, za pravo  na obrazovanje na vlastitom, bosanskom jeziku. Pravo na maternji jezik je neotuđivo ljudsko pravo koje je garantirano brojnim međunarodnim konvencijama, poveljama i deklaracijama: Opća deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija iz 1948, Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama iz 1950, UNESCO-va konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju iz 1960, Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija iz 1965, Konvencija o dječijim pravima Ujedinjenih nacija iz 1989, Deklaracija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina Ujedinjenih nacija iz 1992, Deklaracija o pravima autohtonih naroda iz 2007. godine.  Politički establišment bosanskohercegovačkog entiteta RS to sve kontinuirano negira uz šutnju navedenih međunarodnih organizacija koje su usvojile navedene pravne akte. Bosanski jezik u bosanskohercegovačkom entitetu RS negira se isključivo iz nacionalističkih razloga čiji cilj je negiranje države BiH i bošnjačkog naroda. Ovo anticivilizacijsko nasilje je nedopustivo i mora se sankcionisati zajedničkom akcijom bosanskohercegovačkog, bošnjačkog faktora sa navedenim međunarodnim organizacijama.
/E.R/

Vijesti: