Vijesti

21. mart - Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

21. mart - Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije - Borimo se protiv rasizma svagdje, svaki dan - tokom cijele godine.
Ljudsko biće treba i mora da živi u zemlji gde će ljudima da se sudi ne na osnovu boje kože, već na osnovu njihovog karaktera.
Na današnji dan, 21. mart, u cijelom svijetu se obilježava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Današnji datum je spomen na 21. mart 1960. godine kada je policija ubila 69 mirnih prosvjednika protiv aparthejda u Južnoj Africi. Apartheid je naziv za sistem rasne segregacije koji je 1948. uveden kao službena politika Južnoafričke Republike. Njime je stanovništvo Južne Afrike bilo podijeljeno na bijelce, crnce, Indijce i obojene (mulate) s tim da su jedino bijelci imali puna politička prava. Taj sistem je izazvao burne reakcije crnačkog stanovništa te se postepeno počeo ukidati 1980-ih, da bi 1994. godine dolaskom Nelsona Mandele na vlast bio u potpunosti ukinut. Diskriminacija na osnovu rase, boje kože ili nacionalne pripadnosti (rasna diskriminacija) skoro uvijek predstavlja kršenje osnovnh ljudskih prava. Prema podacima koji se navode u Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (engl. ICERD), glavnom međunarodnom zakonu koji se bavi zabranom rasne diskriminacije, pojam 'rasna diskriminacija' označava bilo kakvo pravljenje razlika, isključivanje, ograničavanje ili favoriziranje na osnovu rase, boje kože, nacionalnog ili etničkog porijekla koji imaju svrhu ili efekt poništavanja ili umanjivanja priznanja, uživanja ili ostvarivanja, na jednakim osnovama, ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom ili bilo kom drugom polju društvenog života. Ono što predstavlja osnovu principa zabrane diskriminacije su prava pripadnika rasnih, etničkih ili nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom i jednaku zaštitu kroz zakone. Države imaju obvezu da sprječavaju, kažnjavaju i pruže nadoknadu za pretrpljenu rasnu diskriminaciju. U današnjem, savremenom svijetu se diskriminacija oštro protivi načelima liberalne demokratije. Svi oblici diskriminacije, bilo na rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi su, blago rečeno, neljudske pojave koje svojom ideologijom čovjeka i njegove prirođene ili izborom nastale okolnosti stavlja u drugi plan. S naglaskom na rasističku ideologiju koja ljudsku populaciju kategorizira na besmislen način, možemo zaključiti da rasizam nema znanstvenu osnovu te da je to nevidljivi otrov za svijet i istovremeno hrana za zlo u ravnopravnom čovječanstvu. Borimo se protiv rasizma svagdje, svaki dan - tokom cijele godine. Ali, 21. mart je poseban dan, proglašen na Općoj skupštini UN-a u oktobru 1966. godine kao „Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije“.
IGK

Vijesti: