Vijesti

Tuzba protiv Dodika

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71 000 Sarajevo
 
n/r Milanko Kajganić, v.d. glavnog tužioca
 
Udruženje žena žrtava rata, zastupano od predsjednice Bakire Hasečić i Institut za istraživanje genocida Kanada, zastupan od direktora dr. Emira Ramića na osnovu članova 214. i 215. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnose sljedeću:
 
K R I V I Č N U   P R I J A V U
 
protiv:
 
Dodik Milorada, rođenog 12.03.1959. godine u Banjoj Luci, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine (adresa zaposlenja: Maršala Tita br. 16, 71 000 Sarajevo),
 
 
što je:
 
Dodik Milorad, u vremenskom periodu od jula 2021. godine do danas, kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Predsjedništvo BiH) i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koristeći svoju stvarnu moć i uticaj na području Republike Srpske, kao entiteta države Bosne i Hercegovine: 
 
1. dana 28.07.2021. godine, nakon što je na snagu stupila Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Sl. gl. BiH“ br. 3/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) br. 26/21 Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, u intervjuu za Alternativnu televiziju, predstavljajući se kao predstavnik sprskog naroda, izjavio: „Pozivam sve ljude u Republici Srpskoj, prilikom svakog saznanja o eventualnom djelovanju SIPA-e ili obavještajne službe, da obavijeste nadležnu policiju. ... Naša policija je već dobila nalog da naše ljude štiti i brani – šta god to značilo. Ako neko pokuša da hapsi, privodi, policija Republike Srpske će to sprečavati“, zajedno sa NN osobom, koja je izdala nalog da „policija Republike Srpske“, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) sprečava privođenje osoba od strane Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) građana ovog entiteta Bosne i Hercegovine po odredbama Odluke kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine br. 26/21, na koji način prijetnjom upotrebe fizičke sile posredstvom MUP-a RS, pokušava da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine tako što poziva na sprečavanje djelovanja SIPA-a, kao institucije u okviru ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, osnovane Zakonom o državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Sl. glasnik BiH“, br. 24/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12) na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, i to na teritoriji entiteta Republika Srpska prilikom provođenja aktivnosti SIPA-e koja je u smislu člana 3. Zakona o držanoj agenciji za istage i zaštitu nadležna za sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno instituaicja nadležnih za provođenje odredbi Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) kao dijela ustavnog poretka Bosne i Hercegovine;
 
2. Dodik Milorad dana 27.09.2021. godine na konferenciji za novinare izjavio: „Ovih dana popisujemo sve ono što je urađeno od strane visokih predstavnika ili kroz naše sporazume i davanja saglasnosti. Mi ćemo povući našu saglasnost iz sporazima o vojsci i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću“, istićući da postoji želja da se predloži da se kroz „rušenje“ Zakona o Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u roku od nekoliko mjeseci formira vojska Republike Srpske, 
na koji način poduzima radnje postupanjem suprotnim članovima 2. i 3. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine(„Sl. glasnik BiH“, br. 88/05) i članu 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12 i 41/16) u cilju organiziranja i mobiliziranja vojne snage na teritoriji Bosne i Hercegovine, a na koji način stvara uslove za neposredno izvršenje krivičnog djela Protuzakonito formiranje vojnih snaga iz člana 162.a) KZ-a BiH;
 
3. u nastavku svog djelovanja Dodik Mirolad dana 28.10.2021. godine, u gore opisanim svojstvima, najavio da entitet Republika Srpska započinje proces „vraćanja nadležnosti“, nakon čega su članovi Glavnog odbor SNSD-a, stranke čiji je predsjednik Dodik Milorad, istog dana usvojio dokument pod nazivom „Informacija o prenesenim nadležnostima Republike Srpske na nivo BiH i postupku vraćanja nadležnosti“, a u kojem dokumentu se na str. 6 navodi: „Ovaj proces takođu uključuje donošenje odluke o proglašenju ništavnim zakona o Sudu, Tužilaštvu i svim drugim aktima koje je nametnuo Visoki predstavnik i usvojila Parlamentarna skupština BiH. Nakon toga slijedi zabrana rada rada organa i insituacija nastalih iz tih zakona na prostoru Republike Srpske sa utvrđenim rokom u kojem treba same da se odsele, a ako se ne odsele, putem intervencije organa Republike Srpske“, te predložili donošenje Deklaracije o ustavnim principima od strane Narodne skupštine Republike Srpske, iz kojih akata proizlaze pretenzije svrgavanja najviših institucija Bosne i Hercegovine u vidu Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bonse i Hercegovine, SIPA-e i drugih institucija, i to prijetnjom upotrebe fizičke sile;
 
4. Na prijedlog Milorada Dodika Narodna skupština entiteta Republika Srpska je 10. 12. 2021. u Banja Luci izglasala zaključke o povlačenju Republike Srpske iz ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine. Zaključci se odnose  na izlazak tog entiteta iz državnog pravosuđa, indirektnih poreza, sigurnosti i odbrane i formiranje entitetskih agencija, što je direktni napad na ustavno državni poredak Bosne i Hercegovine i prijetnja miru i stabilnosti.
 
Usljed čega postoje osnovi sumnje da je Dodik Milorad počinio pod ta;kom1. krivično napad na ustavni poredak iz člana 156. KZ-a BiH u vezi sa članom 29. KZ-a BiH, pod tačkom 2. počinio krivično djelo Pripremanje krivičnog djela iz člana 248. KZ-a BiH u vezi sa krivičnim djelom Protuzakonito formiranje vojnih snaga iz člana 162.a) KZ-a BiH, a pod tačkama 3. i 4. počinio krivično djelo Napad na ustavni poredak iz člana 156. KZ-a BiH u vezi sa članom 29. KZ-a BiH.
  
 O b r a z l o ž e nj e
 
Stvarna nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine (Tužilaštvo BiH) za postupanje po ovoj krivičnoj prijavi se zasniva na odredbi člana 12. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 24/02, 42/03, 03/03, 37/03, 42/03, 09/04, 35/04, 61/04, 97/09), kojom se propisuje da je Tužilaštvo BiH nadležno za provođenje istrage za krivična djela za koja je nadležan Sud Bosne i Hercegovine, te odredbi člana 7. stav 1. Zakona o Sudu BiH („Sl. glasnik BiH“, br. ), kojim je propisano da je Sud BiH nadležan za krivična djela utvrđena KZ-om BiH i drugim zakonima Bosne i Hercegovine. Kako su krivična djela za koja se podnosi ova prijava propisana odredbama člana 156. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15) (u daljem tekstu: KZ BiH) to je nesporna nadležnost Tužilaštva BiH i Suda BiH za postupanje u ovom predmetu.
 
Prijavljeni Dodik Milorad trenutno i u inkriminisanom vremenskom periodu obavlja dužnost člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine izabranog neposredno na izborima 2018. godine sa teritorije entitea Republika Srpska, a istovremeno je i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (političke stranke registrovane u Bosni i Hercegovini), iz kojih pozicija i čijeg djelovanja proizlazi njegova politička moć i uticaj u Bosni i Hercegovini, a posebno u entitetu države Bosne i Hercegovine Republici Srpskoj. Kroz svoje nastupe u medijima nesporno se predstavlja kao predstavnik sprskog naroda, dok ga se na sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske od strane Predsjedavajućeg oslovaljava sa „predsjedniče“. Ovo neminovno ukazuje na njegov uticaj i moć čak i u zakonodavnom tijelu ovog entiteta države Bosne i Hercegovine.
 
Duži niz godina se u javnosti provlači teza kako prijavljeni djeluje na urušavanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, što se i manifestovalo u periodu od jula 2021. godine do danas, kroz više njegovih istupa i radnji. Naglašava se da njegovi medijski istupi imaju izuzetan uticaj na djelovanja pojedinaca.
 
Tako je prijavljeni odmah nakon stupanja na snagu Odluke kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Sl. gl. BiH“ br. 3/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) br. 26/21 Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu dana 28.07.2021. godine pozvao na nepridržavanje ove odluke, čak negirao njenu validnost i izjavio da će pripadnici SIPA-e biti spriječeni od strane „naše polcije“, odnosno MUP-a RS prilikom sprovođenja njihovih djelatnosti po ovom osnovu odnosno, prilikom poduzimanja neophodnih radnji propisanih odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na ove izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje su stupile na snagu 28.07.2021. godine. 
 
S obzirom da je prijavljeni u svojoj izjavi potencirao da je policiji Republike Srpske već izdat nalog to postoje osnovi sumnje da je ovo djelo počinjeno u saizvršiteljstvu sa za sada NN osobom.
 
Navedena radnja prijavljenog je manifestovana kroz njegovu sljedeću izjavu: „Pozivam sve ljude u Republici Srpskoj, prilikom svakog saznanja o eventualnom djelovanju SIPA-e ili obavještajne službe, da obavijeste nadležnu policiju. ... Naša policija je već dobila nalog da naše ljude štiti i brani – šta god to značilo. Ako neko pokuša da hapsi, privodi, policija Republike Srpske će to sprečavati“.
 
Treba naglasiti da se time očito vrši prijetnja upotrebe fizičke sile i to posredstvom MUP-a RS, što predstavlja stvarnu prijetnju, jer se radi o naoružanim formacijama. Upotreba takve fizičke sile se stavlja u izgled kao prijetnja u odnosu na djelovanje SIPA-e, kao instituacije Bosne i Hercegovine, koja je osnovana Zakonom o državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Sl. glasnik BiH“, br. 24/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12) i to na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine. 
 
Kontinuiranim djelovanjem u narednom periodu i nakon 28.07.2021. godine prijavljeni je poduzimao i druge radnje koje mogu imati obilježja krivičnih djela, da bi u konačnici dana 28.09.2021. godine u gore opisanim svojstvima i sa konkretnom i faktičkom moći na konferenciji za novinare izjavio: „Ovih dana popisujemo sve ono što je urađeno od strane visokih predstavnika ili kroz naše sporazume i davanja saglasnosti. Mi ćemo povući našu saglasnost iz sporazima o vojsci i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću“, istićući da postoji želja da se predloži da se kroz „rušenje“ Zakona o Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u roku od nekoliko mjeseci formira vojska Republike Srpske.
 
Opisano očito predstavlja radnje koje su suprotne odredbama članova 2. i 3. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, kojim je jasno regulisano šta može i šta predstavlja jedino oružane i vojne snage na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i šta se smatra suprotnim tome, te članu 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
 
Navedene radnje i izjave su sve date u cilju organiziranja i mobiliziranja vojne snage na teritoriji Bosne i Hercegovine, a na koji način se stvaraju uslove za neposredno izvršenje krivičnog djela Protuzakonito formiranje vojnih snaga iz člana 162.a) KZ-a BiH.
 
Cijeneći sve prethodno navedeno u kontekstu posljednji dešavanja i izjave prijavljeno od 28.10.2021. godine kako je Republika Srpska započela proces „vraćanja nadležnosti“, da bi istog dana članovi Glavnog odbora SNSD-a, stranke čiji je predsjednik Dodik Milorad, usvojili dokument pod nazivom „Informacija o prenesenim nadležnostima Republike Srpske na nivo BiH i postupku vraćanja nadležnosti“, a u kojem dokumentu se na str. 6 navodi: „Ovaj proces takođu uključuje donošenje odluke o proglašenju ništavnim zakona o Sudu, Tužilaštvu i svim drugim aktima koje je nametnuo Visoki predstavnik i usvojila Parlamentarna skupština BiH. Nakon toga slijedi zabrana rada rada organa i insituacija nastalih iz tih zakona na prostoru Republike Srpske sa utvrđenim rokom u kojem treba same da se odsele, a ako se ne odsele, putem intervencije organa Republike Srpske“, te predložili donošenje Deklaracije o ustavnim principima od strane Narodne skupštine Republike Srpske, iz kojih akata proizlaze pretenzije svrgavanja najviših institucija Bosne i Hercegovine u vidu Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bonse i Hercegovine, SIPA-e i drugih institucija, i to prijetnjom upotrebe fizičke sile, jasno da je počinjeno prijavljeno krivično djelo.
 
Posebno treba naglasiti da očito, a kada se imaju u vidu i prethodne izjave prijavljenog Dodik Milorada o angažovanju MUP-a RS prilikom sprečavanja SIPA-e u provođenju njihovih aktivnosti i dovodeći iste u vezu sa navodima o intervenciji organa Republike Srpske prilikom sprečavanja daljnjeg djelovanja navedenih institucija Bosne i Hercegovine, jasno da se radi o prijetnji upotrebe fizičke sile. A ako se zna da je jedan od elemenata krivičnog djela Napad na ustavni poredak upravo prijetnja upotrebe fizičke sile za svrgavanje instutuacija Bosne i Hercegovine, u konktrenom slučaju radi se o Sudu BiH i Tužilaštvu BiH – institucijama osnovanim u skladu sa zakonima odnesenim na osnovu Ustava BiH, jasno da su ispunjeni svi elementi prijavljenog krivičnog djela.
 
Cijeneći sve prethodno navedeno tražimo od Tužilaštva BiH da hitno preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti i procesuira prijavljenog, te da poduzme sve radnje u cilju sprečavanja daljnjeg narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovina i u cilju osiguranja poštivanja zakona Bosne i Hercegovine.
 
 
Sarajevo 13. 12. 2021. 
Toronto 13. 12. 2021.
 
Podnosioci prijave
 
Bakira Hasečić
Predsjednica Udruženja Žena žrtava rata 
Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: