Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je danas poslao pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, António Guterres, predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Abdulla Shahid, i predsjedniku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Vasily Nebenzya.

16. 02. 2022.
 
IGK Saopćenje
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je danas poslao pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, António Guterres, predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Abdulla Shahid, i predsjedniku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Vasily Nebenzya. 
 
Pismo donosimo u cjelosti.
 
U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, Opštom deklaracijom o ljudskim pravima i Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

- Podsjećajući da države snose primarnu odgovornost za zaštitu civilnog stanovništva i da su dužne da poštuju i obezbjeđuju ljudska prava svih lica na svojoj teritoriji u skladu sa svojom nadležnošću, shodno relevantnim pravilima međunarodnog prava.
- Potvrđujući primarnu odgovornost svake države pojedinačno da štiti svoje stanovništvo od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti.
- Podsjećajući na primarnu odgovornost Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti i - izražavajući našu rješenost da sprečavamo genocid.
- Podjsećajući na sve presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u kojima se navodi da je počinjen genocid u Srebrenici 1995, i presudu Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. u kojoj je zaključeno da djela počinjena u Srebrenici predstavljaju djela genocida.
 
Informišemo vas da na osnovu:
 
1. Javnih iskaza političkih, vojnih i policijskih lidera bosanskohercegova;kog entiteta Republika srpska.
2. Javnih pripremnih radnji u jačanju vojnih, policijskih i specijalnih snaga entiteta Republika srpska, što je posebno došlo do izražaja na neustavnom oblijžavanju Dana entiteta Republika srpska, devetog januara ove godine.
 
Postoji opravdana zabrinutost za izvršenje genocidne namjere po uzoru na genocidnu namjeru iz 1992. godine na osnovu koje je izvršen genocid u Srebrenici. 
 
Imajući u vidu značajnu ulogu Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjrednosti Ujedinjenih nacija za sprečavanje genocida i odgovornost za zaštitu čija funkcija podrazumjeva i da budu mehanizam za rano upozoravanje kako bi sprječili potencijalne situacije čiji ishod mogu biti genocid, zločini protiv čovječnosti, ratni zločini i etničko čišćenje i konstatujući visoko odgovornu ulogu navedenih subjekata Ujedinjenih nacija protiv kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i govora mržnje i podsticanju u ranom prepoznavanju potencijalnog genocida.
 
Pozivamo Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da na osnovu navedenih temeljnih dokumenata Ujedinjenih nacija i u skladu sa veoma bitnim ovlaštenjima preduzmu sve potrebne mjere, uključujući i vojne, da se sprijećinovi genocid, ratni zločin i zločin protiv čovjećnosti u Bosni i Hercegovini, članici Ujedinjenih nacija. 
 
Zbog toga tražimo od Genralnog sekretara, Generalne skupštine i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da pruže punu podršku udruženjima žrtava u njihovim nastojanjima da ove godine obilježe 30. godišnjicu otvaranja i djelovanja sistema koncentrtacionih logora smrti u Bosni i Hercegovini, uključujući logore za zatočeništvo i mučenje, kao i 30. godišnjice početka opsade Sarajeva.
 
Tražimo od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da službeno podrži uspostavu spomen-obilježja i muzeja na mjestima nekadašnjih koncentracijskih logora smrti u Bosni iHercegovini, poput Omarske i drugih kako bi se obrazovale buduće generacije i spriječilo ponavljanje zločina genocida u Bosni i Hercegovini i bilo gdje u svijetu. 
 
Tražimo od Generalna skupština Ujedinjenih nacija da osudi veličanje osuđenih ratnih zločinaca, jer je to strašni oblik poricanja genocida i priprema za novi genocid.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: