Vijesti

Protestno pismo povodom sramnog i anticivilizacijskog čina odbacivanja rezolucije o "Priznanju genocida u Srebrenici, Bosna i Hercegovina" od strane većine zastupnika Skupštine Republike Albanije

New York, Toronto, 13. maj 2022.

 

Otvoreno pismo

 

-      Ilir Meta,

predsjednik Republike Albanije

spresident@president.al
sekretaria@president.al

Edi Rama,

premijer Republike Albanije

-      Lindita Nikolla,

predsjednica Skupštine Republike Albanije
lindita.nikolla@parlament.al

-      Albanski poslanici koji su glasali protiv rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici

 

Predmet: Protestno pismo povodom sramnog i anticivilizacijskog čina odbacivanja rezolucije o "Priznanju genocida u Srebrenici, Bosna i Hercegovina" od strane većine zastupnika Skupštine Republike Albanije

  

Poštovano rukovodstvo Republike Albanije,

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) i Institut za istraživanje genocida – Kanada (IGK), upućuju vam protestno pismo povodom sramnog i anticivilizacijskog čina odbacivanja rezolucije o "Priznanju genocida u Srebrenici, Bosna i Hercegovina" od strane većine zastupnika Skupštine Republike Albanije.

 

Mi, članovi BANA i IGK, porijeklom iz Bosne, Kosova, Sandžaka, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije, koji smo kroz prošlost propatili i prošli kroz vojne i policijske antibošnjačke ali i antialbanske režime, i koji smo preživjeli srpsko-crnogorsku i hrvatsku agresiju, udruženi zločinački poduhvat i genocid ’90-tih, doboko smo povrijeÄ‘eni postupkom glasanja u najvišem državnom organu – Skupštini Albanije, da vlada toliko nerazumijevanje,bezosjećajnost i politička bahatost prema zlu, genocidu koji je izvršen nad nevinom bošnjačkom djecom, mladosti, uopće civilima Srebrenice, Podrinja, Bosne i Hercegovine.

 

Poštovani politički predstavnici Republike Albanije,
Cijeli demokratski svijet se zgražava nad počinjenom srpskom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995., u “Zaštićenoj zoni UN-a”. Ističemo, najviši internacionalni sudovi Ujedinjenih nacija, MeÄ‘unarodni sud pravde i Tribunal u Haagu, presudili su, jasno i nedvosmisleno, da je genocid nad Bošnjacima dobro planiran od strane političkog i vojnog rukovodstva, koji su naredili a počinile vojne i policijske formacije paradržavne tvorevine Republike srpske, unutar meÄ‘unarodno priznate i suverene države Bosne i Hercegovine.

Republika Srbija je prva država u svijetu koja je kažnjena za nesprječavanje genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. OsuÄ‘eno je i kompletno političko i vojno rukovodstvo bosanskih Srba na doživotne i višedecenijske kazne zatvora, na čelu sa najokorjelijim ratnim zločincima Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem.

TakoÄ‘er, Ujedinjene nacije su priznale da je genocid u Srebrenici njihova najveća greška od osnivanja. Kongres Sjedinjenih Američkih Država i Parlament Kanade usvojili su rezolucije u kojima su jasno osudili srpski genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. TakoÄ‘er, Europski parlament je 2009. usvojio rezoluciju o Srebrenici kojom osuÄ‘uju genocid nad Bošnjacima, a nakon toga uslijedilo je usvajanje rezolucije od niza eurpskih, čak i balkanskih država.

Nažalost, parlamentarci Albanije koje predvodi premijer Edi Rama, tj. parlamentarna većina, odnosno poslanici Socijalističke partije Albanije, glasali su protiv rezolucije o "Priznanju genocida u Srebrenici, Bosna i Hercegovina".

 

Poštovani politički predstavnici Republike Albanije,

Sa tim činom udarili su brutalno na istinu, pravdu i sve žrtve genocida u Srebrenici i Bosni i Herecgovini, dok ste svjesno stali na strani okorjelih srpskih ratnih zločinaca i planetarnih zločina koji su počinili nad Bošnjacima.

 

Poštovani politički predstavnici Republike Albanije,

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija i Institut za istraživanje genocida Kanada, pored osude takvog sramnog čina, a radi pijeteta prema žrtvama genocida, poštovanja prema državi Bosni i Hercegovini, kao i albanskih i bošnjačkih prijateljskih veza, pozivamo vas da ispravite vašu veliku ljudsku, moralnu, političku i državnu grešku, da javno uputite izvinjenje i zatražite oprost od majki Srebrenice čija su malodobna djeca u odvajana od njih, nakon brutalnih masovnih silovanja, zlostavljanja, u kolonama su poklani i pobijeni pred očima cijelog svijeta.

Nakon što izglasate rezoluciju o srpskom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, pozivamo predsjednika, premijera i kompletan sastav Skupštine Albanije na čelu sa predsjednicom, da posjeti Memorijalni centar žrtava genocida Potočari – Srebrenica. Tu ćete se sresti sa dijelom žrtava genocida, sa nišanima 6.671 žrtvi koje su identificirani i dobili mezar, ime i nišan. To nije konačan broj. Još uvijek se traga za ostacima žrtava genocida koje su srpski zločinci pod naredbom vlasti u Beogradu i Banja Luci raskomadali, bagerima prekopali i skrivali po bosanskim vrletima. Tako da su ostaci jedne žrtve pronalaženi u pet i više masovnih grobnica, što govori o namjeri veliskosrpskog zločinačkog režima da je pokušao da prikrije dokaze, a to i danas radi.
Napominjemo da je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci preživjelih članova porodica.

 

Poštovani politički predstavnici Republike Albanije,

Bošnjačko i albansko prijateljstvo je toliko jako da ga ovakvi nezreli i nedemokratski postupcu poslanika samo mogu ojačati. Zato vas pozivamo da o žrtvama srpskog genocida nad Bošnjacima govorite i glasate kako narod misli, a ne radi političkih probisvjeta i nasljednika balkanskog kasapina Miloševića, poput Aleksandra Vučića, koji je zločinački zanat kovao uz ratnog zločinca Vojislava Šešelja, a sve u cilju da skrene pozornost sa odgovornosti Srbije koja je nakon svih ratnih zala ’90-tih, sada utočište najokorjelih ratnih zločinaca i kriminalaca, i koji huškaju bosanske Srbe na separatizam i nestanak Bosne i Hercegovine.

ÄŒekamo da nas obavijestite o postuku izglasane rezolucije u Skupštini Republike Albanije i da nedvosmisleno stanete uz Bosnu i Hercegovinu.

Tako vam Bog pomogao!

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA)
Institut za istraživanje genocida – Kanada (IGK)

 

 

 

New York, Toronto, May 13, 2022.

Open Protest letter
 
- Ilir Meta,
President of the Republic of Albania
spresident@president.al
sekretaria@president.al

Edi Rama,
Prime Minister of the Republic of Albania


- Lindita Nikolla,
President of the Assembly of the Republic of Albania

 

- Albanian MPs who voted against the resolution on genocide against Bosniaks in Srebrenica

 

Subject: Protest letter on the shameful and anti-civilization act of rejecting the resolution on "Recognition of the genocide in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina" by the majority of members of the Assembly of the Republic of Albania

 

Dear leadership of the Republic of Albania,

The Bosniak-American National Association (BANA) and the Institute for Research of Genocide - Canada (IGC) are sending you a protest letter regarding the shameful and anti-civilization act of rejecting the resolution on "Recognition of Genocide in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina" by most members of the Albanian Parliament.

 

We, members of BANA and IGC, originally from Bosnia, Kosovo, Sandzak, Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania, who have suffered in the past and passed through military and police anti-Bosniak and anti-Albanian regimes, and who have survived the Serbian-Montenegrin and Croatian aggression, joint criminal enterprise and genocide of the 1990s, we are deeply hurt by the voting process in the highest state body - the Albanian Parliament, that there is so much misunderstanding, insensitivity and political arrogance towards evil, genocide against innocent Bosniak children, youth, civilians in general Srebrenica, Podrinje, Bosnia and Herzegovina.

 

Distinguished political representatives of the Republic of Albania,

The entire democratic world is appalled by the Serb genocide committed against Bosniaks in Srebrenica in July 1995, in the "UN Protected Area". We emphasize that the highest international courts of the United Nations, the International Court of Justice and the Hague Tribunal have ruled, clearly and unequivocally, that the genocide against Bosniaks was well planned by the political and military leadership, which ordered and committed military and police formations of the parastate of the Republika Srpska, within the internationally recognized and sovereign state of Bosnia and Herzegovina.

The Republic of Serbia is the first country in the world to be punished for not preventing the genocide against Bosniaks in Srebrenica. The entire Bosnian Serb political and military leadership was also sentenced to life in prison and decades in prison, led by top-notch war criminals Radovan Karadžic and Ratko Mladić.

Also, the United Nations has acknowledged that the Srebrenica genocide is their biggest mistake since its inception. The United States Congress and the Parliament of Canada adopted resolutions in which they clearly condemned the Serbian genocide against Bosniaks in Srebrenica. Additionally, in 2009, the European Parliament adopted a resolution on Srebrenica condemning the genocide of Bosniaks, followed by the adoption of a resolution by a number of European, and even Balkan states.

Unfortunately, the parliamentarians of Albania, led by Prime Minister Edi Rama, i.e. the parliamentary majority, that is the deputies of the socialist party of Albania, voted against the resolution on "Recognition of the Genocide in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina".

 

Distinguished political representatives of the Republic of Albania,

With this act, they brutally hit the truth, justice and all victims of genocide in Srebrenica and Bosnia and Herzegovina, while you consciously sided with the hardened Serb war criminals and planetary crimes they committed against Bosniaks.

 

Distinguished political representatives of the Republic of Albania,

The Bosniak-American National Association and the Genocide Research Institute of Canada, in addition to condemning such a shameful act, and out of respect for the victims of genocide, respect for the state of Bosnia and Herzegovina, and Albanian and Bosniak friendly ties, we invite you to correct your great human, moral, political and state mistake; to publicly apologize and ask forgiveness from the mothers of Srebrenica whose minor children were separated from them, after brutal mass rapes, abuse, in columns were slaughtered and killed before the eyes of the whole world.

After voting on the resolution on the Serbian genocide against Bosniaks in Srebrenica, we invite the President, the Prime Minister and the entire Albanian Parliament, headed by the President, to visit the Memorial Center for the Victims of the Potocari - Srebrenica Genocide. Here you will meet some of the victims of genocide, with targets of 6,671 victims who were identified and given a grave, name and target. That is not the final number. The remains of genocide victims, who were dismembered by Serb criminals on the orders of the authorities in Belgrade and Banja Luka, dug up by excavators and hidden on Bosnian cliffs, are still being searched for. So the remains of one victim were found in five or more mass graves, which speaks of the intention of the Greater Serbia criminal regime to try to conceal evidence, and it still applies today.

We note that 250 victims were buried in local cemeteries by the decision of the surviving family members.

 

Distinguished political representatives of the Republic of Albania,

The Bosniak-Albanian friendship is so strong that such immature and undemocratic actions of the MPs can only strengthen it. That is why we invite you to speak and vote about the victims of the Serbian genocide against Bosniaks as the people think, and not for the sake of political proclamations and successors of the Balkan butcher Milošević, like Aleksandar Vučić, who forged the criminal craft with war criminal Vojislav Šešelj, all in order to divert attention from the responsibility of Serbia, which after all the war evils of the '90s, is now a haven for the most hardened war criminals, and criminals, and who incite Bosnian Serbs to separatism and the disappearance of Bosnia and Herzegovina.

We are waiting for you to inform us about the procedure of the voted resolution in the Assembly of the Republic of Albania, and for you to unequivocally stand by Bosnia and Herzegovina.

 

So God help you!

 

Bosniak-American National Association (BANA)

Institute for Research of Genocide - Canada (IGC)

Vijesti: