Vijesti

IGK: Ponovljeno otvoreno pismo visokom predstavniku Šmitu: Proglasite ratni logor Omarska zašti?enim nacionalnim spomenikom

03. 08. 2022.
 
IGK: Ponovljeno otvoreno pismo visokom predstavniku Šmitu: Proglasite ratni logor Omarska zašti?enim nacionalnim spomenikom
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} ponavlja otvoreno pismo Visokom predstavniku u BiH da ratni logor Omarska proglasi zašti?enim nacionalnim spomenikom.
 
Opšte je poznato da je nauka dokazala genocid u Prijedoru. Prema rezultatima nauke zlo?in u Prijedoru je genocidni akt jer je njime potvr?ena genocidna namjera da se potpuno ili djelimi?no uništi bošnja?ki i hrvatski narod u Prijedoru. Suština genocidne namjere je u tome da se preduzimanjem jedne ili više propisanih radnji izvršenja sadržanih u Konvenciji o spre?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida, povrijedi ili ugrozi integritet ?lanova zašti?ene grupe i ostvari posebna ili krajnja namjera, a to je potpuno ili djelimi?no uništenje grupe.
 
Genocid u Prijedoru je bio usmjeren protiv osnovnih na?ela humanizma, protiv prava i sloboda ?ovjeka, protiv me?unarodnog humanitarnog prava. Genocid u Prijedoru je zapravo vrhunac ?ovje?ije nehumanosti prema ?ovjeku, civilizaciji. Zbog izvršenog genocida op?ina Prijedor je prva u BiH po veli?ini zlo?ina, po broju nestalih osoba, po broju masovnih grobnica, po broju koncentracionih logora smrti, po broju sudskih predmeta na me?unarodnim sudovima.
 
Socijalne, eti?ke, politi?ke, antropološke, filozofske implikacije genocida u Prijedoru, koga je nauka dokazala, jesu toliko raznovrsne i nepresušne da o njima treba pisati što više novih i novih tekstova i uklapati ih u kontekst realnih zbivanja. Jer genocid u Prijedoru nije historijska tema ni tema historije. Naprotiv, ?itava ljudska posebno evropska, i osobito balkanska budu?nost mora biti prinu?ena da sebe odredi prema zlo?inu genocida u Prijedoru. A to odre?enje ljudske i civlilizacijske budu?nosti u ime istine i pravde, ne osvete, nemogu?e je bez proglašenja ratnog logora Omarska, simbola patnji, mu?enja i ubistava, svih koncentracionih logora smrti u agresiji na Republiku BiH, zašti?enim nacionalnim spomenikom.
 
IGK kontinuirano diže glas za odbranu prava žrtava i svjedoka genocida u Prijedoru. IGK stoji na strani žrtava, na strani istine i pravde, na stani bolje budu?nosti Prijedora. Uvjereni smo da ?e te vi preduzeti konkretne mjere u zaštiti prava žrtava.
 
Jer niko nema pravo da žrtvama i svjedocima genocida zabranjuje sje?anje na zlo?in, pravo na istinu i pravdu. Dok se ne ispoštuje pravedna borba žrtava i svjedoka genocida, nema pomirenja i sretnije zajedni?ke budu?nosti svih gra?ana Prijedora. Ponižavanje žrtava genocida je nastavak genocida.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: