Vijesti

Pismo u vezi ponovnog otvaranja kanadske ambasade u BiH

Bosanskohercegova?ka zajednica u Kanadi ali i nadležni državni organi u BiH više puta su tražili ponovno otvaranje ambasade Kanade u Sarajevu.

Bosanskohercegova?ka zajednica u Kanadi, država BiH ali i mnogi istaknuti Kana?ani smatraju da bi to zna?ilo mnogo tako potrebnoj demokratizaciji bosanskohercegova?kog društva i države, procesu evroatlanskih integracija, boljem diplomatskom, ekonomskom, kulturnom i nau?nom povezivanju dvije zemlje.

U trenutnim geopoliti?kim uslovima posebno je važno ponovo otvoriti kanadsku ambasadu u BiH. Trideset godina nakon rata BiH je suo?ena sa nestabilnostima, etni?kim podjelama, vjerskim rivalstvima, poricanjem genocida i bolnim sje?anjima, ali i utjecajem iz Moskve. Postoji strah mnogih u Kanadi i BiH da Rusija traži nove lokacije za poticanje nemira, kako bi odvratila pažnju od onoga što se doga?a u Ukrajini i proširila europsko jedinstvo, te da bi BiH, sa svojim podjelama i nestabilnoš?u, mogla izgledati kao savršen kandidat. Imaju?i to u vidu Kanada koja je tako mnogo uradila za državu BiH treba razmotriti ponovno otvaranje ambasade u Sarajevu.
Ambasada Kanade u Sarajevu zvani?no je zatvorena 1. augusta 2009. godine, a Vlada Kanade je opravdala ovu iznenadnu odluku preispitivanjem ekonomske opravdanosti diplomatskih predstavništava u svijetu.
Ambasada Kanade u Sarajevu zatvorena u jeku borbe gra?ana i naroda BiH za bolju budu?nost svoje države i društva. Iznenadno zatvaranje ambasade je došlo uprkos ?injenici da su se u to vrijeme u BiH još nalazile kanadske mirovne snage, najuspješnije mirovne snage u historiji Kanade.
Prvi službeni zahtjev za ponovno otvaranje ambasade Kanade u BiH predložen je, podsje?a se u pismu, tokom zvani?ne posjete Kanadi delegacije Ministarstva vanjskih poslova BiH predvo?ene ministrom Igorom Crnatkom, koji se sastao s ministrom vanjskih poslova Stephaneom Dionom 16. jula 2016. Kanadski ministar je obe?ao da ?e Kanada u skladu s novom vladaju?om liberalnom politikom otvaranja Kanade u svijetu, ozbiljno preispitati pitanje ponovnog otvaranja kanadske ambasade u Sarajevu.
Ministar Dion tako?er je obe?ao da ?e uskoro Kanada otvoriti po?asni konzulat u Sarajevu. Nažalost od tada ništa ozbiljno nije u?injeno u smislu poboljšavanja diplomatskog profila Kanade u Bosni i Hercegovini. Kanada je i dalje ?lanica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira - podvla?e iz bh. zajednice u Kanadi. Više od 100.000 gra?ana BiH živi u Kanadi, a ve?ina njih su priznati ?lanovi kanadske zajednice zabrinuti su ?injenicom da Kanada nema svoje diplomatsko predstavništvo u BiH.
Ponovnim otvaranjem Ambasade Kanade u Sarajevu uspostavila bi se direktna veza s BiH i komunikacija s vladinim organizacijama i odjelima unutar BiH, zatim s nevladinim organizacijama. Tako?er, napravio bi se i zna?ajan doprinos promoviranju turisti?kih potencijala BiH, unaprijedili bi se socijalni i administrativni protokoli i aktivnosti, a olakšani bi bili komunikacija investitora i proces razmjene studenata i stru?nog osoblja na visokoobrazovnim ustanovama, u firmama, sportskim asocijacijama i sli?no. Tako?er, to je prilika za kanadsku vladu da svoje diplomatske talente uklju?i u poboljšanje demokratskih procesa u BiH.

Ambasada Kanada u Sarajevu  bi mogla direktno na terenu uticati i spre?avati politi?ke i etni?ke tenzije u skladu s kanadskim iskustvima i politi?kom tradicijom. 
Imaju?i u vidu trenutna geopoliti?ka dešavanja, posebno dešavanja na Balkanu molimo Vladu Kanade da raymotri ponovno otvaranje Ambasade Kanade u Sarajevu.

Vijesti: