Vijesti

Protesno pismo zrtava genocida Internacionalnoj ligi humanista

12. 09. 2012.

Internacionalna liga humanista

Sarajevo Headquarters

Mehmeda Spahe 18, 71 000 Sarajevo

 

Predsjednica                                                                

dr. Elisabeth Rehn

Generalni sekretar

prof. Zdravko Šurlan                     

 

Direktorica Glavnog ureda                                        

dr. Dubravka Šurlan

Sekretar Glavnog ureda ILH

Jelena Šipka

Poštovani: Elisabeth Rehn, Zdravko Šurlan, Dubravka Šurlan, Jelena Šipka    

 

Na inicijativu Instituta za istraživanje genocida Kanada , a u ime preživjelih žrtava i svijedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, oštro protestujemo protiv odluke Vijeća Internacionalne lige humanista koje je dodijelilo gradonačelniku Prijedora Marku Paviću zlatnu plaketu sa značkom za navodno postignute rezultate u radu i razvoju lokalne samouprave u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Marko Pavić je javno zabranio obilježavanja 20. godišnjice od početka zločina agresije i genocida zbog korištenja riječi ‘genocid’, te naložio prijedorskoj policiji da podnese krivične prijave protiv organizatora mirne povorke. To je nastavak genocida u Prijedoru drugim sredstvima. Tako on već duže vremena sustavno terorizira prijedorske Bošnjake i Hrvate, koji su i dalje poniženi građani drugog reda.

Marko Pavić javno ponižava organizacije koje okupljaju žrtve i svijedoke genocida i tako namjerno, organizovano i ciljano širi strah među porodicama ubijenih i nestalih prijedorčana. Istovremeno se Prijedorom slobodno šetaju ratni zločinci zauzimajući pozicije u lokalnoj vlasti.

Marko Pavić dozvoljava skupove fašističkih grupa protiv kojih su se prijedorčani i svi antifašisti borili u Drugom svjetskom ratu, a žrtvama zabranjuje pravo na sjećanje, istinu i pravdu.

Marko Pavić ignoriše zahtjeve predstavnika međunarodne zajednice koji su mu jasno dali do znanja da diskriminacija po nacionalnoj i vjerskoj osnovi mora biti obustavljena, da istina o genocidu mora biti dokućena, da se zločinci moraju osuditi i pravda zadovoljiti, te da se stradanja svih prijedorskih žrtava moraju obilježiti jednako, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

Ovi i mnogi drugi Pavićevi ataci na osnovna ljudska prava i slobde ruše ugled Prijedora, napadaju na osnovne temelje savremene demokratije i posebno teško krše temeljne odrednice Evropske povelje o lokalnoj samoupravi na osnovu koje ste dodjelili ovo priznanje osobi koja ga ne zaslužuje.

Niko nema pravo da žrtvama genocida zabranjuje sjećanje na zločin. Upotreba riječi genocid nije zabranjena nikakvim važećim zakonom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i krivične prijave nemaju zakonski osnov.

Načelnik općine Prijedor Marko Pavić u miru je nastavio ono što su ratni zločinci započeli u ratu. On je lažni demokrata koji ne uvažava i ne poštuje žrtve. Pavić je izraz velikosrpske licemjerne i ekspanzionističke politike prema Bosni i Hercegovini. Dodjeliti njemu bilo kakvo priznanje, koje je u vezi s Internacionlanom ligom humanista,  znači - obesmisliti svako humanističko nastojanje u našoj državi Bosni i Hercegovini.

Zato u ime preživjelih žrtava i svijedoka genocida tražimo od vas da povućete vašu sramnu, nepravednu i štetnu odluku jer nagrađivanjem negatora genocida dajete vaš doprinos da se genocid u ovom lijepom gradu nastavlja, ali sad uz blagoslov vaše cjenjene organizacije.

Nadamo se da će vaša cjenjena organizacija imati u vidu argumente koje smo vam poslali i da će te u ime očuvanja ugleda vaše organizacije, te posebno u ime poniženih žrtava agresije i genocida povući vašu odluku.

 

S poštovanjem,

Potpisnici protestnog pisma:

Prof. Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

 

Prof. dr. Smail Čekić

Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

 

Prof. dr. Senadin Lavić

Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Preporod, Sarajevo

 

Prof. dr. Ferid Muhić

Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

 

Jovan Divjak

General Armije BiH i Izvršni direktor Organizacije Obrazovanje gradi BiH

 

Mr. Haris Alibašić

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

 

Murat Tahirović

Predsjednik Organizacije žrtava i svijedoka genocida u BiH

 

Nihad Mehanović

Predsjednik Bosanskohercegovačke zajednice Chicago i glavni i odgovorni urednik TV Bostel

 

Bakira Hasečić
Predsjednica Organizacije Žene žrtve rata

 

Zaim Pašić

Predsjednik  Svijetskog saveza dijaspore BiH

 

Dr. Ervin Sendijarević

Predsjednik Platforme BiH, Krovna organizacija klubova i gradjana BiH u Nizozemskoj

Dževad Kurić

Predsjednik Savjeta Platforme BiH

 

Elvis Keranović

Predsjednik Vijeća Bosanskohercegvačkih organizacija u Australiji

 

Mr. Sanja Seferović Drnovšek

Direktor, Bosansko američkog instituta za genocid i edikacijskog centra

 

Esad Krcić

Glavni i odgovorni urednik Web portala Bošnjaci.net

 

Damir Saračević

Predsjednik Centra savremenih inicijativa Austrije

 

Amer Sabitović

Predsjedenik Bošnjački akademski krug

 

Mirsad Duratović

Predsjednik Udruženja logoraša Prijedor 92

 

Alma Karabašić,

Azra Alić,

Lejla Adžemović

Mirsada Kučković Hasečić

Anto Tomić

Tamara Kaliterna

Alison Sluiter

Satko Mujagić

Melita Nasić

Senad Draganović

Emina Bešlagić

U ime Grupe Čuvari Omarske

 

September 14, 2012

International League of Humanists

Sarajevo Headquarters

Mehmeda Spahe 18, 71 000 Sarajevo

 

President  

dr. Elisabeth Rehn

Secretary General

 prof. Zdravko Šurlan

 

Director of the ILH's Headquarters

dr. Dubravka Šurlan 

Secretary of the ILHS Headquarters

Jelena Šipka

 

Dear Elisabeth Rehn, Zdravko Šurlan, Dubravka Šurlan,  Jelena Šipka,

 

At the initiative of the Institute for Research of Genocide Canada and on behalf of the survivors and witnesses of the genocide and aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina, we are strongly against the decision of the Council of the International League of Humanists, which granted the mayor of Prijedor Marko Pavic a golden plaque with the badge for alleged achievements in the work and development of local government in accordance with the European Charter of Local Self-Government.

This year, Marko Pavic banned a public commemoration of the 20th anniversary of the beginning of the crime of aggression and genocide because the organizers decided call the atrocities that occurred in Prijedor by its rightful name, 'genocide'. He also ordered the Prijedor police to file criminal charges against the organizers of the peaceful procession. This is an example of continued genocide in Prijedor by other means. Pavic continues to systematically terrorized Bosniaks and Croats currently living in Prijedor, treating them as second-class citizens.

 

Marko Pavic continues to publicly humiliate organizations who represent victims and witnesses of genocide. In the past, he has deliberately organized events that target and spread fear among the families of those killed or missing in Prijedor. Simultaneously Prijedor war criminals walk freely taking positions in the local government.

 

Marko Pavic continues to grant permission to fascist groups to hold rallies publicly; all groups against whom Prijedor and all anti-fascists fought in the Second World War. At the same time he is denying victims the right to memory, truth and justice.

 

In addition, Marko Pavic continues to ignore the requirements of the international community that made it clear that discrimination on ethnic or religious grounds shall be stopped, that the truth about the genocide must be admitted, the criminals must satisfy the judge and justice, and that the suffering of all victims in Prijedor must be marked equally, regardless of their ethnicity.

 

These and many other of Pavić’s attacks against basic human rights and freedoms that run counter to the Constitution of Bosnia and Herzegovina and the European Human Rights Convention are destroying the reputation of Prijedor, attacking the basic foundations of modern democracy, and violating the basic guidelines of the European Charter of Local government. Yet the award you have granted him is on the basis of a framework he continues to violate. You have given recognition to a person who does not deserve it.

No one has the right to prohibit the memory of genocide to victims of the crime. The use of the word genocide is not prohibited by any law in force in the Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina. Thus the criminal charges that have been laid as a result of the use of the word ‘genocide’ have no legal basis.

 

The mayor of Prijedor Marko Pavic in peace continues what the war criminals started during the war. He is a fake Democrat who does not accept and does not respect the victims that suffered at the hands of the Serbs. Pavic is a representative of the idea and politics of a greater Serbia. Granting him recognition, on behalf of the International League of Humanists, means -  void every humanistic endeavor in our state of Bosnia and Herzegovina.

 

So on behalf of survivors and witnesses of genocide, we ask you to withdraw your shameful, unjust and harmful decision because rewarding genocide deniers encourages the ongoing genocide in this beautiful city c with the blessing of your cherished organization.

We hope that your esteemed organization will take our arguments with great seriousness and that you will in the name of preserving the reputation of your organization, and especially on behalf of the marginalized victims of aggression and genocide withdraw your decision.

 

Sincerely,

 

The signatories:

 

Professor Emir Ramic, Chair

The Institute for Research of Genocide, Canada

Professor dr. Smail Cekic
Director, Institute for Research of Crimes Against Humanity and International Law, University of Sarajevo

Professor dr. Senadin Lavic
President, Bosniak Cultural Association, Sarajevo

Professor dr. Ferid Muhic

President of the Bosniak Academy of Arts and Sciences

 

Jovan Divjak,

Bosnian general in the Bosnian army during the 1992-1995 Bosnian War for independence and the executive director of the association Education builds Bosnia and Herzegovina

 

Haris Alibasic, MPA, President

The Congress of North American Bosniaks

 

Murat Tahirović

President of the Organization of victims and witness of the genocide in Bosnia and Herzegovina

 

Nihad Mehanović

President of the Bosnian community of Chicago and chief of TV Bostel

 

Bakira Hasecic, President

Association Women Victims of War

 

Elvis Keranovic, President

Australian Council of BiH Organizations

 

Sanja Seferovic-Drnovsek J.D, MEd, Chair

Bosnian American Genocide Institute and Education Center

 

Zaim Pasic, President

World Association of Bosnia and Herzegovina Diaspora

 

Dr. Ervin Sendijarević, President

B&H Platform Association

Dževad Kurić, President of Council

B&H Platform Association

Esad Krcić, Chief Editor

Web portal Bosnjaci.Net

 

Damir Saračević, President

Center of contemporary Austrian initiative

 

Amer Sabitović, President

Bosnian Academic Circle

 

Mirsad Duratović, President

Association of Detainees of Prijedor 92

 

Alma Karabasic,

Azra Alic,

Lejla Adzemovic

Mirsada Kuckovic Hasecic

Anto Tomic

Tamara Kaliterna

Alison Sluiter

Satko Mujagic

Melita Nasic

Senad Draganovic

Emina Beslagic

Emina Beslagic

Members of the Guardians of Omarska

Vijesti: