Vijesti

Krajnje je vrijeme i nužna potreba ujedinjavanja i ujedinjenja, te aktivnijeg angažovanja svih antifašista i antifašističkih snaga u očuvanju i izgradnji Bosne i Hercegovine kao države svih njenih građana i naroda

Krajnje je vrijeme i nužna potreba ujedinjavanja i ujedinjenja, te aktivnijeg angažovanja svih antifašista i antifašističkih snaga u očuvanju i izgradnji Bosne i Hercegovine kao države svih njenih građana i naroda

 

Nažalost, SAD i vodeće (zapadne) evropske sile (Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Rusija), manipulišući međunarodnom politikom i međunarodnim institucijama, i bez odgovarajućeg moralnog autoriteta, nisu bile spremne prihvatiti činjenice o genocidu u Bosni i Hercegovini, što pokazuje i odsustvo političke volje da, zbog nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti žrtava genocida (bosanski, evropski muslimani), pravovremeno, adekvatno i efikasno djeluju u suzbijanju i zaustavljanju genocida; ublažavale su i umanjivale zločin genocida nad mirnim, nenaoružanim, nemoćnim Bošnjacima, autohtonim evropskim naorodom. Ravnodušno su posmatrale zločine dok su (iz)vršeni i nagradile srpsku agresiju podjelom Republike Bosne i Hercegovine, što, također, samo po sebi predstavlja zločin. Dejtonskim sporazumom nagrađeni su agresori i njihovi kolaboracionisti i nacional-socijalisti, koji su uništavali državu Bosnu i Hercegovinu i izvršili genocid nad Bošnjacima, za razliku od Drugog svjetskog rata, kada su i okupatori i kolaboracionisti vojno poraženi. Današnja dejtonska Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta, od kojih je Republika Srpska ili srpski entitet, genocidna tvorevina velikosrpskog nacizma, nastala na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, obilježena i natopljena, uglavnom, bošnjačkom krvlju, te omeđena i prekrivena brojnim masovnim grobnicama i koncentracionim logorima, u kojoj legalno djeluju fašističke organizacije. Tu genocidnu tvorevinu tzv. međunarodna zajednica je legalizovala i legitimirala kao ustavnu kategoriju. Političko rukovodstvo i druge strukture entiteta Republika Srpska, u skladu sa velikosrpskom genocidnom ideologijom, politikom i praksom, na sve moguće načine prikrivaju, minimiziraju, relativiziraju i negiraju genocid nad Bošnjacima; permanentno i kontinuirano izjednačavaju žrtve genocida sa njihovim (svojim) izvršiocima (zločincima); osporavaju historijski, političko-pravni i državni kontinuitet Bosne i Hercegovine, opstruiraju jačanje države Bosne i Hercegovine i konstantno sprovode secesiju, uništavanje i uništenje države Bosne i Hercegovine, negirajući mogućnost održanja, razvoja i unapređenja kvaliteta zajedničkog života, čime se najozbiljnije dovode u pitanje univerzalne ljudske vrijednosti, slobode i prava, civilizacijske i kulturne tekovine. Entitet Federacija Bosna i Hercegovina, čiji je temelj Vašingtonski sporazum (18. mart 1994.), u suštini djeluje kao dva zasebna entiteta, od kojih u jednom u potpunosti djeluju snage kolaboracionističke tvorevine Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, čijem se rukovodstvu sudi (za udruženi zločinački poduhvat) u ICTY-u, a njihovi politički istomišljenici se, u sadejstvu sa rukovodstvom Republike Srpske, javno u Bosni i Hercegovini zalažu za takvu zločinačku tvorevinu.

 

It is finally the time for the unification, and that all the antifascist forces start acting jointly on the preservation and development of Bosnia and Herzegovina as a state of all its citizens and nations

 

Unfortunately, leading powers (USA, Great Britain, France, Germany, and Russia), by the manipulation of international politics and institutions, and without an appropriate moral authority were not ready to accept the fact about genocide in Bosnia and Herzegovina, which also suggests the lack of political will to, due to the national, ethnic and religious background of the genocide victim (Bosnian European Muslims), timely and adequately and efficiently react to stop genocide; they alleviated and diminished the crime of genocide against peaceful, unarmed Bosniacs, autochthonous European nation. They indifferently observed the crimes, which rewarded the Serbian aggression by the division of the Republic of Bosnia and Herzegovina, which by itself is a crime too.  The Dayton Agreement rewarded the aggressor and their collaborationists and national-socialists, who destroyed the state of Bosnia and Herzegovina and committed the genocide against Bosniacs, unlike the WWII when the occupying forces were militarily defeated. Present Dayton Bosnia and Herzegovina is made of two entities, one of which is Republika Srpska or the Serb entity, a genocidal creation of the great Serbian Nazism, created on grave violations of international humanitarian law, marked and soaked in mainly Bosniacs blood, and covered with numerous mass graves and concentration camps, in which fascist organizations legally operate. The so-called international community legalized this genocidal creation as a constitutional category. Political leadership and other structures of Republika Srpska, in line with the Great Serbian genocidal ideology, politics, and practice, by all means conceal, minimize, relativize, and deny genocide against Bosniacs; they permanently and continuously equalize genocide victims and the perpetrators of genocide; they deny historic, political, legal and state continuity of Bosnia and Herzegovina, obstruct the strengthening of the state Bosnia and Herzegovina and permanently pursue the policy of secession, destruction of Bosnia and Herzegovina, deny the possibility of sustainability, development, and improvement of the quality of life, which altogether undermines the issue of universal human values, freedoms and rights, civilization and cultural legacy. Entity Federation of Bosnia and Herzegovina, whose foundation is in the Washington Agreement (18 March 1994) essentially operates as two separate entities, and the collaborationist forces of the Croat Community of Herzeg-Bosnia operate in one of them, whose leadership is on trial before ICTY, whereas their supporters, together with the Republika Srpska leadership publicly opt for such a criminal creation in Bosnia and Herzegovina.

Vijesti: