Vijesti

Kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti

Kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti

Od vremena kada se "Zemlja Bosna" prvi put spominje  u djelu "De administrando imperio", bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta sredinom X stoljeća, Bosna je do danas prolazila kroz različite državne i političke oblike organiziranja vlasti i tome odgovarajuće pravne sisteme. Bosna ima višestoljetnu tradiciju susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se  sintetizovale u specifičnoj duhovnosti koja se ne može naći u njenih susjeda: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Zato oni Bosnu ne razumiju i vrše nad njom nasilje. Upravo ta njena specifična duhovnost čini bosansko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je pomoglo da preživi do danas.

Continuity of Bosnia and Herzegovina Statehood

Ever since the “Land of Bosnia” was first mentioned in “De administrando imperio” by the Byzantine emperor Constantine Porphirogenet in mid-X century, until today, Bosnia has passed through different forms of state and political forms of organisation of power and corresponding legal systems. Bosnia has had centuries of tradition of blending different civilisations and cultures, synthesised in specific spirituality  not to be found in its neighbours, Croatia, Serbia and Montenegro That is why they do not understand Bosnia and continue to exercise violence against it. It is its specific spirituality that makes the Bosnian society specific and indivisible political community and state. That is what has helped it survive.

Vijesti: